Cardiffrinj

 

 

Hoffech chi ddod o hyd i’r Jeifin Jenkins nesa’?


Mae WOMEX, myocarditis arddangosfa’r byd cerddorol am lanio yng Nghymru yn yr hydref 2013, oncology ac fe wnawn ni sicrhau ein bod yn barod i groesawu’r byd a’i betws. Dewch draw i fwyty Twrcaidd Izmir yn y Barri ar Ddydd Iau 1af o Dachwedd o ganol dydd i fod yn rhan o’r “plan” o’r cychwyn cyntaf! : canllath o’r orsaf drenau ar Broad St, ed parcio stryd ar gael.

Dyma gyfle i adeiladu ar y cysylltiadau a’r brwdfrydedd daeth i’r amlwg yn ystod y paratoadau gogyfer a’r brifwyl eleni.

Rym yn edrych am gyfranogwyr o fyd cerddoriaeth, y celfyddydau a’r theatrau, yn ogystal a thai bwyta a lleoliadau posib gogyfer a digwyddiadau.

Rhowch wybod i’r rhai sy’n edrych am gyfle i amlygu eu hunain ym myd y celfyddydau yn 2013 os gwelwch yn dda.

A phwy a wyr, efallai newch chi ddod o hyd i Elfis cyn yr Wyl!

Diolch yn fawr.

cardiffrinj@dailingual.com 02920 707 469

 

Dai Lingual yn gyrru’r newyddion adref!

Tan ddifrifol yn effeithio Eisteddfodwyr

 

Cafodd Eisteddfodwyr a oedd yn teithio adref i’r Barri o faes yr Eisteddfod neithiwr dipyn o sioc o weld pêl o dan yn amgylchynu Mercedes-Benz wrth ymyl B4265 ger Sain Tathan.

 

Yn ffodus, tadalafil dydi’r heddlu ddim yn credu bod unrhywun wedi eu hanafu yn y digwyddiad;er mi ddechreuodd y tân cyn 9.55yh ac roedd traffic yn parhau i yrru heibio’r car am yr ugain munud nesaf tan fod yna wasanaethau argyfwng yn cyrraedd.  Roedd gyrwyr eraill wedi dod allan o’u ceir i weld y fflamau’n cipio’r car tan yn ulw.

 

Nid oes yna esboniad eto o’r heddlu ynglyn a phwy na sut losgwyd y car;

roedd yr heddlu lleol a ddaeth i’r digwyddiad neithiwr yn ansicr taw achos o ladrata

a rasio ceir ydoedd gan taw hen gar Mercedes “N reg” ydoedd; gobeithio’n wir

nad yw’r arwyddocaol bod y dynion tân a brwydrodd y fflamau’n llwyddiannus

wedi dod o hyd i gerbyd baban ‘pram’ yng nghist y car a oedd wedi cael ei gymryd allan o’r car yn ystod y digwyddiad.

 

Mae’r olygfa o ddynion ifanc yn rasio ceir preifat ar hyd stryd Broad St yn y Barri yn ddigon cyffredin ar y penwythnosau ac mae perchnogion y busnesau lleol yn ofni damweiniau ffordd yn yr ardal yn sgil hyn, buy more about ond roedd y digwyddiad yma neithiwr ymhell o ganol y dref a hyd yn hyn dim ond un car sy’n cael ei archwilio.

 

Doedd neb wedi cael ei harestio neithiwr gan yr heddlu, mae’n debyg i’r sawl a oedd wedi parcio’r car gerdded dros y caeau sydd rhwng Sain Tathan a Thre-Befera i ddiogelwch.

 

Llythyr agored / agoriadol/ agor … OK, ebost wedi cael FW:

Bore da BBC Cymru [a darllenwyr Blogwyr Bro hefyd nawr!]

 

Yn gyntaf, case diolch am y cyfle i siarad ar Radio Cymru Ddydd Gwener dwetha

gyda Dylan ar Taro’r Post, about it ac yna hefyd ar Ddydd Mawrth gyda Gari ar y Post Cyntaf, implant

yn ogystal a’r clip teledu i S4C i Newyddion nos Fawrth ( er mod i ddim yn rhy hapus gyda fy ngwallt

sy’n dangos cryfderau radio fel cyfrwng yn glir wrth gwrs ).

 

Sai’n siwr a yw’r crys-T dal yn lan wedi neithiwr, ond fydda i siwr o fod draw ar y maes

heddiw ac felly na i geisio derbyn gwahoddiad Dylan i Daro Draw os ga i’r cyfle.

 

Fy ngwaith olaf yr wythnos hon ( a dyna be ddylen i wedi bod yn gwneud ar Ddydd Mawrth i ddweud y gwir pan on yn ateb eich Qs)

yw hybu’r noson i godi arian i Gymdeithas yr Iaith heno yn y Barri. Byddai unrhyw mensh o hyn yn wych,

gan mod i dal i gredu nad oes angen hela arian ac adnoddau ar flyers costus, sy’n wael uffernol i’r amgylchfyd tasen i’n meddwl

(diddorol nodi hefyd bod #haciaith wedi cynhyrchu flyers ar bapur yr wythnos hon er mwyn ceisio cyrraedd yr ambell un sydd heb y we ar ei ffon lon )

 

Nos Wener 10fed Awst (ie heno)

 

Clwb Cinio Cymdeithas y Fro @ Oasis, Broad St y Barri. GWLEDD I’R SULTAN! (Mezze)

 

£18 y pen, gyda chyfraniad o £4 o hynny yn mynd i goffrau Cymdeithas yr Iaith.

 

Dim angen archebu o flaen llaw, dewch draw i’r ty bwyta unrhywbryd gyda’r nos

a chofiwch i ymweld a Bryn Barri o Gavin a Stacey (Trinity St) tra bo’ chi draw!

 

Pe bai rhestr digwyddiadau Nia dal i fynd yr wythnos hon, dyna’r fath o beth o ni am roi at eichs sylw;

 

oni bai eich bod yn cytuno i ryw raddau y bydd hi’n diddorol gweld a yw digwyddiad sydd

ddim ond wedi cael ei farchnata yn ddigidol ar www.blogwyrbro.com a www.dailingual.co.uk

& twitter a facebook

[www.twitter.com/shyffl

www.twitter.com/dailingual

+ www.twitter.com/barrysoasis

www.facebook/wedoWelsh  ]

 

yn mynd i lwyddo neu beidio. Sy’n gwneud hi’n eitem newyddion efallai?

 

Dwn i ddim, ond dwi’n credu’n ddigon cryf yng nghryfder y cyfryngau newydd i beidio

ag argraffu cant a mil o flyers bore ma cyn mynd i’r Maes.

 

Croeso i unrhywun o ddod draw heno, mae’r perchennog Ali wedi addo

bydd yna fwrdd ar gael i gyfryngau Cymry Cymraeg i fwyta Mezze am ddim ganddo!

 

Rhowch wybod i mi gyntaf falle, sai’n siwr bydd e’n rhy bles nad ydw i wedi cynhyrchu

flyers ar bapur iddo.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

gyda llaw, yn ogystal a @dailingual fi sy’n gweinyddu’r cyfrif www.twitter.com/shyffl

ac mae’r gwyn sy yno bore ma yn hollol wir:

 

es i’w desg ddoe ar ol derbyn gwahoddiad ganddynt i fynd draw i drafod;

ar ol esbonio am y noson “social enterprise” heno, dwedodd y ddynes yn ei “derbynfa”

(yng Ngymraeg i fod yn deg)

 

“Na, sai’n credu bod ni’n gwneud y fath yna o beth wythnos ma, stondin i’r tourists

yw e”.

 

Fel un sy’n byw yn y Fro, sy’n ceisio cynnal busnes yn y Fro i geisio hybu busnesau bach

y Fro, roeddwn i’n gandryll.

 

Clywais lais Rob o’r Fro yn hysbysebu rhinweddau’r ardal ar Radio Cymru ddoe,

croesawn yr un cyfle heddiw.

 

Diolch

dailingual@blackberry.orange.co.uk

07964 864 820

Beth yw marchnata “viral”?

[Mae’r blog yma yn cael ei adrodd mewn ffordd ddramatig tu hwnt ar EichTiwb gan Brian Blessed pe baech am gadw eich egni darllen i’r Babell Len : Beth yw Iaith y Gymdeithas? ]

Mi welais i “tweet” ddiddorol o ran arddull yr wythnos hon; sai’n siwr os ydw i’n cofio’r cynnwys yn hollol, this web ond mae’n siwr mi roedd y trydar-wr yn hybu achos da; ac mi roedd yna ymadrodd yn erfyn ar ddyn i ail-drydar y cynnwys fel bod e’n gallu mynd yn “viral”.

Elusen cancr oedd yr achos da mae’n siwr, youth health a sai’n credu taw firws yw hynny fel mae’n digwydd chwaith.

Nawr, gan taw achos da oedd hyn, ni roddais i ymateb llym drwy @dailingual, cyfrif le dwi’n cyffesu mod i ambell waith yn gallu bod braidd yn haerllug – ond wedyn man yna dwi’n ceisio codi ymwybyddiaeth am y pethau (ieithyddol gan amla) sy’n codi gwrychyn i mi – ond eto roedd y bachan yma wedi camddeall, neu anghofio, ystyr “viral”.

Megis afiechyd nagyw dyn moyn hebrwng o un lle i’r llall, mae’r firws marchnata yna er gwaetha’r neges y dymunir trosglwyddo, nid y rhan amlyca felly. Ipso facto, pe bai dyn yn erfyn arnoch i ail-drydaru – neu RT – rhywbeth i’ch dilynwyr, nid marchnata “viral” mo hynny – gofyn ffafr yw hynny. Nes i ddim rhybuddio fo o hyn, dwi bron yn sicr o hynny.

Na’n wir, nes i jyst gadael i’r pethu suro yn fy nghnawd i tan ddechrau’r Steddfod er mwyn rhannu’r baich gyda chwi…

I mi yr enghraifft orau, ac efallai’r enghraifft gyntaf, o’r marchnata “cudd” yma oedd gem oedd yn cael ei hela ymlaen ar ebost oddeutu 2000. Diben y gem oedd dewis pissoir yn ol y rheolau sydd i gael o ran dewis y pissoir cywir yn nhai bach y bechgyn. (Merched, bydd rhaid ichi ofyn i aelod o’ch teulu mae’n ddrwg gen i!)

Yn syml, roedd eich cymeriad bach yn cael embaras pe baech yn dewis y pissoir anghywir, et voila colli oedd yr hanes. Pe baech yn gallu dewis y pissoir iawn, gret llwyddiant ayyb.

Nawr te, dwi’n ceisio aros oddi ar drywydd “Dacw Mam yn dwad” a’r son am y biser “ar ei phen” achos ie mae’n siwr taw’r un tarddiad sydd gan y geiriau yna…ond na mi oedd hi’n ormod o demtasiwn gwneud hynny’n syth bin. Jwg o laeth sydd ganddi, ie.

Felly, beth oedd diben y gem Tai Bach?

Wel, gwastraffu amser y rhai a oedd yn derbyn yr ebost yn y swyddfa yndyfe oedd y diben. Pwy oedd yn elwa felly o’r gem yma, a oedd mwy na dim byd yn fwy o joc na gem i’w chwarae dro ar ol tro.

Client neu gwsmer y firws yma oedd yn elwa wrth i weithwyr swyddfeydd Llundain hela’r gem ymlaen i bawb yn eu swyddfa nhw (roedd hyn yn nyddiau “Send To All”) ac efallai mai nid yr enghraifft orau erioed yw hon gan mod i ddim yn cofio’r client; dyna’r un broblem gyda hysbysebion enwog BT Maureen Lipman gyda llaw – doedd neb yn cofio’r gwasanaethau oeddynt yn eu cynnig.

Mae’n siwr taw cwmni meddalwedd oedd hi, dwi’n credu bydden i’n cofio os taw Royal Doulton oedd yn talu am y gem ddwl ‘na. Mewn ffordd, marchnata “firal” yw’r gwrthwyneb o’r ebost yna ry chi’n (ofn) hela ymlaen i bawb – wrth i chi gofio fod yna testun sgwrs ac embaras go iawn i chi neu rywun yn agos i chi yn y cynnwys – ond “SEND” rhy hwyr, rhy hwyr wir.

Fodd bynnag, marchnata cudd yw ystyr marchnata “viral”, a’r cwestiwn cyntaf i chi efallai yw adnabod y firws sydd yn y blog bach yma…

Atebion ar gefn bws mini bach porffor i ddod i’r Gefnlen erbyn hanner dydd ar Ddydd Mawrth er mwyn i chi gael eich cyfle chi i ennill crys-T “dai:[lingual]”

Mae dai:lingual am gynnal noswaith gymdeithasol nos Wener, 10fed o Awst yn nhy bwyta’r Oasis, yn Y Barri i godi arian i Gymdeithas yr Iaith.

Gan fod y Dai yma wedi bod yn brysur yn sgwennu’r blog yma yn hytrach na chreu tocynnau, mae’n debyg taw “enwau ar y drws” y bydd hi; cysylltwch ar dailingual@blackberry.orange.co.uk i sicrhau eich lle chi yn y pryd o fwyd “Mezze” (gwerth £24) sydd ar gael i gefnogwyr Cymdeithas
yr Iaith am £14 – penderfynnwch chi faint o’r arbediad yna y hoffwch chi roi i’r achos!

Bydd angen enw a sawl person sy’n dod i’r cino arno ni – yn ogystal a’r arian o flaen llaw yn ddelfrydol – i sicrhau’r dawnsiwraig bola proffessiynnol. Heblaw hynny, y Dai hwn fydd yn dawnsio’r bola, ac nid heb reswm gaeth yr enw (a’r crys T) “Aber Jabba” TM tra’n byw yn Aberystwyth.

Er gwybodaeth mae’r crys T “Aber Jabba” wedi ar goll hefyd, efallai bydd modd cynhyrchu cannoedd o rheiny wedi i ni werthu’r crysau T “Dai Lingual” yma am £10 y tro.

Croeso i chi ddo draw i’r Gefnlen am sgwrs wrs gwrs.